Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр "Дэлгэрэх" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1993-12-04 А/258
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.12.04-258.pdf