Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фонд УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1992.01.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АХГЗ-ны тогтоол 1992-01-22 11 Малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фонд УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-01-22 11 Улаанбаатар хотын малын тэжээлийн аюулаас хамгаалах фондын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1992.01.22-11.pdf

11_1-3_Page_3-2.pdf