Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Туслах аж ахуй /Хэрэг эрхлэх газрын харьяа мах сүүний/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.05.08
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-05-08 139 Туслах аж ахуй
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.05.08-139.pdf