Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Хот, Районы хамтарсан туслах аж ахуй
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.05.06
Тайлбар

УБ хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1989 оны 161 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-05-06 90 Хот, районы хамтарсан туслах аж ахуй
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.05.06-90.pdf