Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Танилцах алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.07.28
Тайлбар

1992 оны 63 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-07-28 193 Танилцах алба
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.07.28-193.jpg