Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Хүн ам зүй, Хөдөлмөрийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1945.04.23
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1945-04-07 23-р хурал
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-01-28 16 Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 15 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-03-04 82 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын албаны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1945.04.07-23.pdf

1991.01.28-16.pdf

2001.01.08-15.pdf

2004.03.04-82.pdf