Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр "Амьдрах ухаан" сургалт, үйлдвэрлэлийн тусгай төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 261
Байгуулагдсан огноо 2003.10.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
2003-10-07 417
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2003-10-07 417 Амьдрах -Ухаан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2003.10.07-417.pdf

2003.07.03-272.pdf