Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс /Төрийн сангийн хэлтэс болсон/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1959.01.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
СнЗ болон Намын төв хорооны тогтоол 1943-10-08 68/80
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1959-01-28 39
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2002-07-08 311 Төрийн сангийн хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1970-06-25 136 Хот, районы АДХГЗ-ны дэргэдэх орон тооны биш эдийн засгийн зөвлөлийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1975-07-24 142 Хот, районы АДХГЗ-ны санхүүгийн хянан байцаах тасгийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-07-05 310 Төрийн сангийн хэлтсийн дүрэм