Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Гэрэлтүүлэг чимэглэл компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 103
Байгуулагдсан огноо 1950.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1963-06-28 305 УБ хотын Хот тохижуулах газрын харьяа Реклам чимэглэлийн үйлдвэр
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1975-02-27 104 Хот тохижуулах газрын харьяа Реклам чимэглэлийн үйлдвэрт цахилгааны тасгийг нэгтгэн
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Гэрэлтүүлэг чимэглэл, Цэцэрлэгжилт, Нөөц, Зам засвар, Тохижилт компаниудыг татан буулгаж
НЗД-ын захирамж 1998-07-21 168 Хот тохижилт компанийг татан буулгаж Гэрэлтүүлэг чимэглэл, Цэцэрлэгжилт, Нөөц, Зам засвар, Тохижилт компани болгон салгасан.
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-24 361 Гэрэлтүүлэг чимэглэл компани УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-21 А/180 Гэрэлтүүлэг чимэглэл /УҮГ/ компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.06.14-146.pdf

1991.12.24.361.pdf

1998.01.02-168.pdf

180_1-20-1.pdf

34_1-6-1.pdf