Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Сонгинрхайрхан дүүрэг "Хүнс хангамж төв" НӨҮГ, Баянгол дүүрэг "Асгат" НӨҮГ, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн дунд Багачууд хүнс НӨҮГ, БЗД, ХУД-ийн дунд Өсвөр үе хүнс НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 124, 282, 192
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

сургуулийн өмнөх насны боловсролын газрын Хүнсний хангамжийг гүйцэтгүүлэх

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2010-12-22 206
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХТ-ийн тогтоол 2006-06-21 154 БГД, СХД-ийн дунд Асгат НӨҮГ, СБД, ЧД-ийн дунд Багачууд хүнс НӨҮГ, БЗД, ХУД-ийн дунд Өсвөр үе хүнс НӨҮГ
НИТХТ-ийн тогтоол 2006-02-28 45 СӨБХХ-1 /БГД, БЗД, ЧД хариуцсан/, СӨБХХ-2 /СБД, ХУД, СХД хариуцсан/ НӨҮГ байгуулагдав
НИТХТ-ийн тогтоол 2006-04-05 68 Багачууд хүнс НӨҮГ, Өсвөр үе хүнс НӨҮГ