Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 200
Байгуулагдсан огноо 1959.09.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1959-09-09 367 Дулааны шугам сүлжээний газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2001-07-09 164 Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1959.09.09.367.pdf

tuuhchilsen lavlah.pdf