Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 313
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 25 дугаар сургууль /Ажилчы районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1966-09-08 288
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1966.09.08-288.jpg