Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 282
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Инайтмэнт бүрэн дунд сургууль /Чингэтэй дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.08.20
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-08-20 А/161
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.08.20.161.jpg