Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 271
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Монгол-Германы хамтарсан сургууль
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.04.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-04-14 А/54
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.04.14.54.jpg