Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 270
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Сод бага сургууль /Багануур дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.04.08
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-04-08 А/48
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.04.08.48.jpg