Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 267
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Эрэл цогцолбор сургууль /хяналт тавих байгууллага Нийслэлийн Боловсролын газар/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.07.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-07-11 А/155
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.07.10.155.jpg