Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 264
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Огонёк сургууль байгуулах /Баянзүрх дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.08.12
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-12 А/177
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.08.12.177.jpg