Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 257
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Мөрөн бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.03.26
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-03-26 А/62
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.03.26.62.jpg