Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 256
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "О.С Мон-Анар бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.02.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-02-19 А/39
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.02.19.39.jpg