Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 248
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Тольт бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.04.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-04-10 А/58 Тольт бага сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.04.10.58.jpg