Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 35 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

35 дугаар сургууль 8 жилийн сургууль болгох

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-07-28 35 дугаар сургууль /10 жилийн сургалттай болсон./
АДХГЗ-ны тогтоол 1974-07-25 142
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1974.7.25.142.pdf