Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2006-09-13 444 Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-11-23 574 Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-11-27 582 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

166_1-11-1.pdf

2006.09.13-444.jpg

574_1-5-1.pdf

582_1-5-1.pdf