Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хануул, Баянзүрх дүүргүүдийн дэргэд Газрын харилцааны алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2000.03.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-03-06 Б/46 Дүүргүүдийн Газрын харилцааны алба
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/50 Нийслэлийн газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-03-06 46 Дүүргүүдийн газрын харилцааны албадын үлгэрчилсэн түр дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-06-02 160 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-25 166 Нийслэлийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын мэргэжлийн комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-09 22 Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-01-16 14 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

50_1-5-1.pdf

46_1-3-1.pdf

2000.03.06-B-46.pdf

22_1-8-1.pdf

160_1-9-1.pdf

166_1-11-1.pdf

14_1-9-1.pdf