Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци ХХК
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2006.11.16
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2006-11-16 567 Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци ХХК
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1955.10.10-134.pdf

2006.11.16-567.pdf