Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Гэрлэх ёслолын ордон
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 70
Байгуулагдсан огноо 1976.06.14
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/96 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1976-06-14 Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-12-13 295 Гэрлэх ёслолын ордон, Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтэс
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-12-24 360 Хотын Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтэс, Гэрлэх ёслолын ордон УҮГ
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1993-04-30 А/96 Гэрлэх ёслолын ордон УҮГ
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
1993-04-30 НЗД-ын 1993 оны А/96 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-24 360 Улаанбаатар хотын Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх хэлтэс, Гэрлэх ёслолын ордны дүрэм