Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Багануур дүүргийн хот тохижилт нийтийн үйлчилгээний "Хо Цэ Тэ" УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Авто жим УҮГ-т нэгтгэсэн.

Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2000-03-23 Б/70
НИТХТ-ийн тогтоол 2000-03-08 22
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-23 Б/171 Хот тохижилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

173_1-5-1.pdf

2000.03.23-70.jpg

145_1-6-1.pdf