Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр "Жаргалант" компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 1997-02-06 А/24
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.02.06-24.jpg