Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Монгол Бизнес дээд сургууль
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.05.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-05-02 135 Монгол биенес дээд сургууль
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-05-02 135 Монгол биенес дээд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.05.02,135.jpg