Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.05.02
Тайлбар

ГЗ-ны 1992 оны 145 дугаар тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-05-02 136 Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-25 365 Хүнс хоолны технологи хяналтын лабратори
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-25 365 Хүнс, хоолны технологи хяналтын лабораторийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

365_1-3_Page_3-2.pdf

1991.05.02-136.jpg