Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Мон-Маш компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.10.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-10-10 295 Мон-Маш компани
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.10.10-295.pdf