Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Дархан цаазат Богд уулын хамгаалалтын захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.04.18
Тайлбар

БОХЯ, ХГЗ-ын 1991 оны 02/01 тогтоолоор хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын байгаль орчныг хамгаалах яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-04-18 63/98 Дархан цаазат Богд уулын хамгаалалтын захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын байгаль орчны хяналтын улсын хороо, УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-01-09 02/01 Дархан цаазат Богдхаан уулын захиргаа
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.01.09.- 02.01.pdf

1988.04.18 - 63.98.pdf