Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Тагнуулын бүлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.12.16
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-12-16 267 Тагнуулын бүлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.12.16.pdf