Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 24
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Жаргалант тосгоны "Чандмань" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Халаалтын зуухны ашиглалтын төв НӨҮГ-т нэгтгэсэн

Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2000-07-18 87
НЗД-ын захирамж 2000-07-28 241
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.07.18-87.pdf

2000.07.28-241.pdf