Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Их барилга, хөрөнгө оруулалтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 78
Байгуулагдсан огноо 1990.05.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-29 109
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-10-12 А/211 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа Барилга, хөрөнгө оруулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-08-20 А/179 Захирагчийн ажлын албаны харьяа Барилга, хөрөнгө оруулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-03 02 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2006-10-26 527 Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1990.05.29-109.jpg

2. 211_1-3_Page_3-2.pdf

3. 179_1-4-1.pdf

4. 145_1-6-1.pdf

5. 02_1-5-1.pdf

6. 527_1-8-1.pdf