Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Техник мэргэжил олгох түр курс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.04.27
Тайлбар

ГЗ-ны 1990 оны 140 дүгээр тогтолоор хүчингүй

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-04-27 124
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1967.04.27.124.pdf