Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын иргэний хамгаалалтын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.04.13
Тайлбар

ГЗ-ны 1990 оны 140 дүгээр тогтолоор хүчингүй

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-04-13 107
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1967.04.13-107.pdf