Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Өргөө зочид буудал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1995.07.20
Тайлбар

Өргөө зочид буудлын өртөтгөх зорилгоор нийслэлийн өмчийн 27 хувь Хар дун хязргаарлагдмал хариуцлагатай компанийн 75 хувийн оролцоотой хамтарсан компани байгуулах тухай

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-07-20 А/145
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХ-ын тогтоол 2007-10-17 188
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2007-11-07 555
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-07-20 А/145 Өргөө зочид буудал /УҮГ/-ын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1999-04-09 64 Өргөө зочид буудал /УҮГ/ компанийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

145_1-4_Page_4-2.pdf

1995.07.20-145.pdf

64_1-5-1.pdf

2007.10.17 -188.jpg