Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 119
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Хотын хүн эмнэлгийн байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 30
Байгуулагдсан огноо 1925.10.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1925-10-20 Эмнэлгийн газар байгуулсаН
Сайд нарын Зөвлөлийн 8 дугаар хурлын 1935-02-08 5 дугаар зүйлээр Улаанбаатар хотод элдэв халдварт өвчнөөс урдьчилан сэргийлэх больниц байгуулсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1938-01-01 ардын эмнэлгийн хэлтэс байгуулСАН
Сайд нарын Зөвлөлийн 50 дугаар хурлын 1941-10-03 1 дүгээр зүйлээр Ус, шавар, цахилгаанаар эмчлэх төв эмнэлгийн газрыг байгууласан
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн ерөнхий сайдын 1938-07-24 155 дугаар тушаалаарэм бэлтгэлийн газрын түвд эмийн аптекийг татан буулгасан.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын захирах яамны 1938-01-01 ардын эмнэлгийн хэлтсийн дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinhunemnelgiinbaiguullaga.pdf