Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
150 Нийслэлийн Эрүүл ахуй,Халдвар судлалын хяналтын алба 177 1921.08.15 Tүүх унших