Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
41 112 дугаар цэцэрлэг 182 1987.08.18 Tүүх унших
41 114 дүгээр сургууль /Хануул дүүрэг/ 2006.02.10 Tүүх унших
42 113 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы/ 1987.08.18 Tүүх унших
42 "Радуга" дунд сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
43 114 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы/ 1987.08.18 Tүүх унших
43 "Тольт" дунд сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
44 115 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
44 "Улаанбаатар" лицей дунд сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
45 116 дугаар цэцэрлэг /Партизан хорооны/ 1987.08.18 Tүүх унших
45 "Оюуны нахиа" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
46 117 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/ 182 1987.12.18 Tүүх унших
46 "Гурван тамир" дунд сургууль /Баянгол дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
47 118 дугаар цэцэрлэг /Партизан сангийн аж ахуйн Аргүнтийн фремд/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 1988.07.28 Tүүх унших
47 "Ирээдүй" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
48 119 дүгээр цэцэрлэг /Партизан хороо, ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 1988.07.28 Tүүх унших
48 "Шинэ Монгол" ахлах сургууль /Банязүрх дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших
49 120 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 10 дугаар бичил хороолол/ 182 1988.11.21 Tүүх унших
49 "Цэнгүүжин" бага сургууль 2000.05.22 Tүүх унших
50 121 дүгээр цэцэрлэг 1989.09.07 Tүүх унших
50 "Хишиг" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 2000.05.22 Tүүх унших