Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
29 98 дугаар сургууль /Багануур дүүргийн гэр хороололын/ Tүүх унших
30 101 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 1дүгээр хороолол/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
30 105 дугаар сургууль “Чандмань цогцолбор сургууль” 1996.09.19 Tүүх унших
31 102 дугаар цэцэрлэг /Сүхбаатарын районы Хайлааст/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
31 107 дугаар сургууль /Сонгинохайрхан дүүргийн "Ардын урлаг гар Урлалын төрөлжсөн гүнзгийрүүлсэн сургалттай/ 1993.09.13 Tүүх унших
32 103 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
33 104 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
33 71 дүгээр сургууль /Сүхбаатар дүүргийн/ 2007.03.20 Tүүх унших
34 105 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
34 90 дүгээр сургууль /68-р сургуультай нийлсэн/ Tүүх унших
35 106 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороолол/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
36 107 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 1 хороололд/ ясли цэцэрлэгийн комбинат 182 1986.07.03 Tүүх унших
36 94 дүгээр сургууль /Хангай цогцолбор болгон өөрчилсөн Бага-хангай дүүрэг/ Tүүх унших
37 108 дугаар цэцэрлэг 182 1986.11.03 Tүүх унших
37 102 дугаар сургууль /Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороонд/ 2007.10.23 Tүүх унших
38 109 дүгээр цэцэрлэг /Найрамдлын районы ясли цэцэрлэгийн комбинат/ 1987.02.18 Tүүх унших
38 104 дүгээр сургууль /Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд/ 2006.02.10 Tүүх унших
39 110 дугаар цэцэрлэг /Сонгино хайрхан дүүрэг/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
40 111 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн район/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
40 111 дүгээр сургууль /Октябрийн район 1 хороолол/ 2000.12.18 Tүүх унших