Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
20 87 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 1982.09.02 Tүүх унших
20 81 дүгээр сургууль /Ирээдүй 2 дугаар ахлах сургууль/ 1981 1986.11.03 Tүүх унших
20 Төр Монгол гимнази /нийгмийн ухаан, математик,компьютерийн төрөлжсөн сургалттай/ 1999.08.20 Tүүх унших
21 "Алсаа" дунд сургууль /Гүнзгийрүүлсэн сургалттай/ 2000.05.22 Tүүх унших
21 88 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд 182 1982.09.03 Tүүх унших
21 82 дугаар сургууль /Ирээдүй 2 дугаар дунд сургууль/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
22 93 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 хороололд/ 1983.08.25 Tүүх унших
22 83 дугаар сургууль 3 дугаар бага /Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/ 181 1987.12.18 Tүүх унших
23 94 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
23 84 дүгээр сургууль /Найрамдланы районы/ 181 1989.03.23 Tүүх унших
24 95 дугаар цэцэрлэг /Багануур дүүрэг/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
24 91 дүгээр сургууль /Багахангай дүүрэг/ Tүүх унших
25 96 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 1984.10.01 Tүүх унших
25 92 дугаар сургууль /Найрамдлын районы/ 181 1991.04.18 Tүүх унших
26 97 дугаар цэцэрлэг /Октябарийн районы 4дүгээр хороололд цэцэрлэг яслийн комбинат/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
26 95 дугаар сургууль /”Гүн галуутай цогцолбор”/ 1992.02.14 Tүүх унших
27 98 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 5 хороололын Цэцэрлэг яслийн комбинат/ 182 1985.08.29 Tүүх унших
28 99 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд цэцэрлэг яслийн комбинат/ 1985.08.29 Tүүх унших
28 97 дугаар сургууль /Найрамдал дүүргийн/ 181/1/2 1992.08.01 Tүүх унших
29 100 дугаар цэцэрлэг /Окябрийн районы 1 хороололд/ 1985.08.29 Tүүх унших