Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
11 23 дугаар цэцэрлэг /Oтябрийн районы/ 182 Tүүх унших
11 58 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ 1974.07.25 Tүүх унших
11 38 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг 10 хороо/ 1999.11.18 Tүүх унших
12 51 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/ 1987.12.18 Tүүх унших
12 59 дүгээр сургууль /”Цэцээ гүн цогцолбор сургууль”.60-р сургуультай нийлсэн / 1974.07.25 Tүүх унших
13 54 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 182 Tүүх унших
13 66 дугаар сургууль ”Боловсрол цогцолбор сургууль” 64 дүгээр сургуультай нийлсэн/ 181 1987.09.07 Tүүх унших
14 58 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ Tүүх унших
14 72 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ 181 Tүүх унших
14 Баянгол дүүргийн "Монгени" цогцолбор 108 дугаар сургуулийг "Солонго өргөө" төвтэй нэгтгэн 181 1997.09.20 Tүүх унших
15 63 дугаар цэцэрлэг /Oктябрийн районы/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
15 73 дугаар сургууль /Октябрийн район/ Баянгол дүүрэг 181 1987.09.07 Tүүх унших
16 71 дүгээр цэцэрлэг /Ажилчны районы Яармагт/ 182 Tүүх унших
16 77 дугаар сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль”. 54,78-р сургуультай нийлсэн/ 181 1982.09.02 Tүүх унших
17 78 дугаар сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль” 54, 77-р сургуультай нийлсэн/ 181 1984.10.01 Tүүх унших
18 73 дугаар цэцэрлэг /Ажилчны районы 11 дүгээр хороонд/ 182 1984.10.01 Tүүх унших
18 79 дүгээр сургууль /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/ 181 1984.10.01 Tүүх унших
19 80 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы Баруун Наранд/ 1986.07.03 Tүүх унших
19 80 дугаар сургууль /Ирээдүй 1-р бага сургууль/ 181 1986.11.03 Tүүх унших
20 "Үлэмж-Саруул" хувийн дунд сургууль 2002.04.30 Tүүх унших