Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
306 Оюун санаад бүрэн дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
307 Оюуны төв бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
308 Оч лицей дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
309 Ундрага бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших
311 8 дугаар сургууль /”Амгалан цогцолбор сургууль”. 27-р сургуультай нийлсэн/ Баянзүрх дүүрэг/ 181 Tүүх унших
313 25 дугаар сургууль /Ажилчы районы/ 181 Tүүх унших