Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
61 Мэргэжилтэнд үйлчлэх зочид буудал 1991.01.24 Tүүх унших
62 Хангай зочид буудал Tүүх унших
63 Толгойт дахь халуун усны 2-р салбар Tүүх унших
64 Хоршоолол импекс нэгдлийн ажилчдын халуун усны газар 1987.02.10 Tүүх унших
65 Баян бүрд халуун усны газар 1989.02.23 Tүүх унших
66 Нийтийн халуун усны 9 дүгээр төв Tүүх унших
67 Малын зах 1990.10.04 Tүүх унших
68 Захын контор 89 1992.06.25 Tүүх унших
69 Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны Дугуй компани Tүүх унших
76 Техникийн "Хөсөг" зах 1996.01.11 Tүүх унших
77 Хүнсний "Сэлбэ" зах 1996.01.11 Tүүх унших
113 Сэлэнгэ зоогийн газар 1991.10.16 Tүүх унших