Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
119 Хотын хүн эмнэлгийн байгууллагын үүсэл 30 1925.10.01 Tүүх унших
120 Хотын Соёлын байгууллагын үүсэл 173 Tүүх унших
121 Хотын Биеийн тамир Спортыг удирдах төв байгууллагын үүсэл 30 Tүүх унших
122 Хотын Хөдөө Аж ахуйн байгууллагын үүсэл 32 Tүүх унших
123 Хотын Нийгэм хангамжийн удирдах төв байгууллгын үүсэл 34 1931.01.09 Tүүх унших
124 Монгол Улсын нийслэл түүний Засаг захиргааны хөгжилт 1 1923.01.13 Tүүх унших
142 Орон нутгийн чанартай газрууд 1 1937.05.04 Tүүх унших
143 Олон хороодын Төлөөлөгчдийн хуралдаан 1 1924.04.07 Tүүх унших
145 Тамга, тэмдэг анх хэрэглэсэн тухай. 1 1924.8.11 Tүүх унших