Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
22 Налайх район 41 1962.12.06 Tүүх унших
23 Партизаны сангийн аж ахуй 56 1977.01.01 Tүүх унших
24 Багануур дүүрэг 1992.09.23 Tүүх унших
25 Багахангай дүүрэг 1992.09.23 Tүүх унших
29 Найрамдлын хороо 20 1958. Tүүх унших
30 Баянзүрх дүүрэг 38 1992.09.11 Tүүх унших
31 Сонгинохайрхан дүүрэг 120 1992.09.19 Tүүх унших
32 Баянгол дүүрэг 39 1992.08.18 Tүүх унших
33 Хан-уул дүүрэг 37 1992.08.18 Tүүх унших
34 Туул хороо 233 1983.10.14 Tүүх унших