Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
139 Өлзий компани 1992.02.13 Tүүх унших
140 Хотын үйлдвэрчний эвлэл 1 1932.01.01 Tүүх унших
141 Захирах яамны шууд захиргааны газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших
142 Төсөв санхүү 1 1924.06.01 Tүүх унших
143 Улаанбаатар хотын намын үүр 1 1925.5.4 Tүүх унших
144 Хэрэг эрхлэх хэлтэс 1 1945.4.7 Tүүх унших
145 Байнга ажиллах комисс 1 1953.4.13 Tүүх унших