Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
80 Тоо бүртгэлийн товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
81 Иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
83 Эдийн засгийн комисс 1 1925.12.11 Tүүх унших
84 Хэмжүүр шалгах,засварлах тасаг 1 1963.11.30 Tүүх унших
86 Орон сууцны засварын анги, Засварын конторын сантехникийн засварын анги 47 1963.10.09 Tүүх унших
87 Батлан хамгаалах хөдөлмөр, нийгэмлэгийн штаб 1 1965.03.09 Tүүх унших
88 Mатериал- техникийн хангамжийн төв 1 1974.06.17 Tүүх унших
89 Хотын арбитр 1977.01.21 Tүүх унших
90 Хотын зам ашиглалтын анги 1 1968.12.26 Tүүх унших
91 Улаанбаатар хотын банкны контор 85 1964.04.15 Tүүх унших
92 Хянах комисс 1 1964.08.26 Tүүх унших
93 Мал эмнэлгийн газар 98 1932.08.05 Tүүх унших
94 Хөдөлмөр цалин хөлсний товчоо 1 1962.11.30 Tүүх унших
95 Иргэний хамгаалалтын штаб Иргэний хамгаалалтын штаб 1965.06.11 Tүүх унших
97 Санхүүгийн хэлтэс 1 1925 Tүүх унших
98 Соёлын хэлтэс 1 1925 Tүүх унших
99 Ардын боловсролын хэлтэс /Гэгээрлийн хэлтэс/ 60 1925 Tүүх унших
106 Хянан байцаах хэлтсийн үүсэл 1 1921.03.24 Tүүх унших
110 Бараа түүхий эдийн төв бирж Tүүх унших
116 Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс 1 1965.07.21 Tүүх унших