Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
56 Прокурор 1 1933.12.29 Tүүх унших
57 Орон сууцны тасаг 1 1931.09.21 Tүүх унших
58 Түлээ модны бэлтгэлийн газар 1 1925.12.11 Tүүх унших
59 Захирах Тушаах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
60 Ардын соёл боловсруулах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
61 Амгаланбаатар хотын захиргаа 1 1937.04.23 Tүүх унших
62 Хороо хоридын захиргаад 1 Tүүх унших
62 Хотын Өнчин ядуусыг тэтгэх газар 1 1937.04.23 Tүүх унших
65 Хотын хоршооны байгууллагууд 1 1937.04.23 Tүүх унших
66 Хот сайжруулах хэлтэс /орон сууцны тасаг, түлээ мод бэлтгэх газартай/ 1 1925.12.11 Tүүх унших
67 Төлөвлөгөөний комисс 1 1925.12.11 Tүүх унших
68 Зохион зааварлах хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
69 Хөдөлмөрийн Товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
70 Тээврийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
72 Улаанбаатар хотын Худалдааны хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
73 Барилгыг хянах товчоо 1 1925.12.11 Tүүх унших
74 Техникийн хэлтэс 1 1925.12.11 Tүүх унших
75 Мэргэжилтэнд үйлчлэх товчоо 46 1925.12.11 Tүүх унших
77 Туршлагын газар 1 1925.12.11 Tүүх унших
79 Аж ахуйн тооцоон дээр ажиллах авто Бааз 221 1956.07.23 Tүүх унших